SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACATINDA İSTENEN BELGELER 
1.   Sertifikanın aslı. 
2.   Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 
3.  Diploma aslı. (DİPLOMA FOTOKOPİSİ MÜRACAAT ESNASINDA İBRAZ EDİLMEK ÜZERE DİPLOMA ASLI GETİRİLECEKTİR.) 
4.   Şoförler Odasından dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.) 
5.   Sağlık Raporu (aslı) (1 Yıl Geçerli) 
6.   Sabıka Kaydı (aslı) (1 Yıl Geçerli) 
7.   Kan grubu belgesi 
8.   Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre) 
9.   Dört (4) adet fotoğraf (SON 6 AY İÇERİSİNDE ÇEKİLMİŞ OLACAKTIR.) 
10.  Sürücü belgesi kart ücreti 119 TL
11.  Öğrenim belgesi 
12.  MTSK Müdürlüğüne Müracaat Formu (Onaylı Fotokopisi)
13   SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACAAT FORMU(EK 18) 
 NOTLAR: * Sürücü sertifikaları, alındığı sürücü kursunun bulunduğu mahaldeki trafik tescil kuruluşunca,  kurs mahallinde tescil kuruluşu bulunmaması halinde ise, o yerleşim biriminin bağlı bulunduğu il ve ilçedeki trafik kuruluşunca sürücü belgesine dönüştürülür. 
                 * Sürücü Olur Sağlık Raporunun mutlaka sertifika alınan il'de faaliyet gösteren yetkili bir sağlık biriminden alınması gerekmektedir.
 
"A1" Sınıfı Sürücü Belgesi, Motorlu bisiklet kullanacaklara, 
"A2" Sınıfı Sürücü Belgesi, Motosiklet kullanacaklara, 
"B" Sınıfı Sürücü Belgesi, Otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklara, 
"C" Sınıfı Sürücü Belgesi, Kamyon kullanacaklara, 
"D" Sınıfı Sürücü Belgesi, Çekici kullanacaklara, 
"E" Sınıfı Sürücü Belgesi, Otobüs kullanacaklara, 
"F" Sınıfı Sürücü Belgesi, Lastik tekerlekli traktör kullanacaklara, 
"G" Sınıfı Sürücü Belgesi, İş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklara, 
"H" Sınıfı Sürücü Belgesi, Özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak hasta veya sakatlara, 
"K" Sınıfı Sürücü Aday Belgesi, Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre, sürmeyi öğrenmek isteyen sürücü adaylarına verilen sürücü belgeleridir. 
Uluslararası Sürücü Belgesi, İki veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca,sınıflarına göre araç kullananlara belli süre ile verilen belgedir.
 

ARAÇLARI KULLANMA YETKİSİ 
1.   A 1, F,G ve H sürücü belgeleri ile yalnız kendi sınıflarındaki araçlar, 
2.   A 2 sınıfı sürücü belgesi ile A 1, 
3.   B sınıfı sürücü belgesi ile F, 
4.   C sınıfı sürücü belgesi ile B ve F, 
5.   D sınıfı sürücü belgesi ile C, B, ve F, 
6.   E sınıfı sürücü belgesi ile B,C ve F, Sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir. 
     Ancak, E sınıfı sürücü belgesini 28.04.1997 tarihinden önce alanlar, D sınıfı sürücü belgesi ile sürülen çekici türündeki araçları kullanabilmeleri için ayrıca uygulamalı sınava tabi tutulmazlar. Bu durumda olanlar D sınıfı sürücü belgesi ile sürülen çekici türündeki araçları E sınıfı sürücü belgesi ile kullanabilirler. 
        Sürücü belgesi sahiplerinin sürücü belgesinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araçları sürmeleri yasaktır.
 
SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA YAŞ ŞARTI
1.   A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların on yedi,
2.   B ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların on sekiz, 
3.   C,D ve E sınıfı sürücü belgesi alacakların yirmi iki, (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokulları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.) yaşını bitirmiş olmaları zorunludur. 
SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA ÖĞRENİM ŞARTLARI 
     F, G ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların ilkokulu, A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücülerin en az ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları, gerekmekle birlikte bu şart 05.07.2006 tarihinden itibaren beş yıl süreyle aranmaz. İlkokul mezunu olmaları yeterli sayılır.
 
  Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik gereğince, Sürücü adaylarının genel sağlık muayeneleri pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Tabiplerce verilen sağlık raporlarında hekimin kaşe ve imzasının bulunması gerekir. Tabiplerce verilen raporların gerçeğe uygun olmamasının tespiti halinde bu raporlar geçersiz sayılır ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu tabipler bir daha sürücü adayı sağlık raporu veremez. Bu husus Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilir. Aile hekimliği uygulamasına geçilmiş illerde bu raporlar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından da verilebilir.
 
- Sürücü belgesi alacakların, Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifika almış olmaları.
-765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404 üncü maddeleri (bir defa) ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’un 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları zorunluluğu bulunmakta olup,
           20.12.2005 tarihli uygulama talimatı ile, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinin yerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddelerinin yerine 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 6 ncı maddesinden, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin 7 nci fıkrasından hüküm giymemiş olmaları zorunluluğu bulunmaktadır.
 
Aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması veya belgelerin geri alınmamış olma şartı, Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması,sürücü belgelerinin süresiz geri alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması zorunludur. 
YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 
1.   Sürücü belgesini noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi 
2.   Şoförler Odasından dosya 
3.   Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi ( yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi). 
4.   Dört (4) adet fotoğraf 
5.   Sabıka kaydı. (aslı) (1 Yıl Geçerli) 
6.   Sağlık raporu (aslı) (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından) 
7.   Kan grubu belgesi. 
8.   Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere) 
9.   Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıflarına göre ödenecektir) 
10.  Sürücü Belgesi kart ücreti 119 TL 
11. PARMAK İZİ
12.SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACAAT FORMU (EK 18 A)
NOT:YUKARIDAKİ BELGELER SÖZKONUSU YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN DOĞRULUĞUNA İLİŞKİN DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZLE YAPILAN YAZIŞMA NETİCESİNDEN SONRA İSTENİLECEKTİR.
 
1.   Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. 
2.   Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.) 
3.   Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi. 
4.   Üç (3) adet fotoğraf 
5.   Sürücü belgesi kart ücreti 119 TL
6.   Talep formu için tıklayınız.
7.   Parmak izi
 
YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ 
1.   Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. 
2.   Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.) 
3.   Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi 
4.   Üç (3) adet fotoğraf 
5.   Eski Sürücü belgesi. 
6.   Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı       
      fotokopisi,      Mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği) 
7.   Talep formu için tıklayınız
  1. Sürücü belgesi kart ücreti 119 TL
  2. PARMAK İZİ
 
 
NOT:KAYIP-ÇALINTI-YENİLEME İŞLEMLERİNDE  EĞER SÜRÜCÜ BELGESİ ÇALINTI İSE İLGİLİ KARAKOLDAN ALINAN ÇALINTI TUTANAĞI
YURTDIŞINDA İKAMET EDEN VE ÜLKEMİZDEN ALMIŞ OLDUĞU SÜRÜCÜ BELGESİNİ ZAYİİNDEN VE YIPRANMADAN DOLAYI YENİLEMEK İSTEYENLER 
     Zayii veya yıpranmadan dolayı sürücü belgelerini yenilemek isteyen yurt dışındaki vatandaşlarımız,  sürücü belgesini düzenleyen tescil kuruluşuna bizzat dilekçe göndermek suretiyle veya ülkemizdeki kanuni vekilleri yada dış temsilciliklerimiz aracılığıyla müracaat edebileceklerdir.
   Yukarıda belirtilen şekillerde müracaat edilen tescil kuruluşu, sürücü belgesi kart bedelini tahsil ettikten (ilgili kişinin yakınlarından) ve şahsın sürücü belgesi dosyası ile bilgisayar kayıtlarında gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, ilgili şahsa imzalattırılması için belgeyi şahsın yurt dışında ikamet ettiği bölgedeki dış temsilciliğimize gönderecektir.
   Sürücü belgesini alan temsilciliğimiz, ilgili şahısla irtibat kurarak, şahsın kimlik belgesi ile sürücü belgesi üzerindeki bilgileri karşılaştırarak belge üzerindeki ilgili bölüme imza attıracak, sürücü belgesi kart bedelinin ilgili tescil kuruluşuna yakınları tarafından ödenebileceği hususunda bilgi verecek, şahsın bedensel bir özrü olup olmadığını gözle kontrol edecek, son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet vesikalık fotoğrafını ve konuyla ilgili dilekçesini alarak bu belgeleri şahsın kimlik belgesi fotokopisi ile birlikte ilgili tescil kuruluşuna gönderecektir.